AYDINLATMA METNİ

HİLAL PLASTİK AMB. GIDA TEKS. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

TANIMLAR 
İş bu Aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [ KVKK] : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Hilal Plastik Amb. Gıda Teks. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.: Astim Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde No:7 Efeler/AYDIN adresinde mukim E-mail adresi  info@hilalpet.com.tr   olan Hilal Plastik Ambalaj Gıda Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketini,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,  İfade etmektedir.
Hakkımızda kısmında yer aldığı üzere; sizleri  https://hilalpet.com.tr ailesinin bir parçası olarak görmekteyiz. Bu kapsamda sizlere verilmiş olan değerin bir diğer yansıma biçimi de, sizlerin tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinize yaklaşım biçimimizdir.
Tarafımız sizlere en uygun ve en avantajlı bir şekilde, kaliteyi öne çıkaran bir formla hizmet sunmak için çabalamakta, bu kapsamda da aşağıda yer aldığı üzere sizlerin kişisel verileriniz toplanmaktadır.
Hilal Plastik Amb. Gıda Teks. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ("HİLALPET”) nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE SAKLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER
Hilal Plastik Amb. Gıda Teks. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. veri işleme faaliyeti kapsamında aşağıdaki başlıklarda verilen kategorilerindeki verileri toplamaktadır.
Kimlik: Ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no gibi.
İletişim: Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi.
Lokasyon: Bulunduğu yerin konum bilgileri.
Özlük: Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları gibi.
Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi.
Müşteri İşlem: Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi.
Fiziksel Mekân Güvenliği: Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi.
İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi.
Finans: Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri gibi.
Mesleki Deneyim: Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi.
Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler.
Kılık ve Kıyafet: Kılık ve kıyafete ilişkin bilgiler.
Sağlık Bilgileri:Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi.
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri:Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi.
Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz otomatik veya otomatik olamayan yöntemlerle, internet sitesi, müşteri hizmetleri, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet süreçlerindeki yöntemlerle toplanmaktadır. Bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı meydana gelen ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır.
Bu kapsamda kişisel verileriniz, HİLALPET veya HİLALPET adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;
Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu, İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar, İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, Şirketimiz adına veri işleyen ve/veya şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar), Çalışanlarımız dâhil olmak üzere iç ve dış müşteri hizmetleri kanallarımız, Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı, Sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, Grup şirketlerinden yapılan aktarımlar, Müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile yapılan anket formları, müşterilerimizden gelen geri bildirim formları (Müşteri Şikâyet Formu, Tamir Bakım Formu, Sipariş Formu vb.)
Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verileriniz saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik alt yapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.
Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek ve yasal saklama sürecinde veya böyle bir süre öngörülmemiş ise amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiği zaman kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile şirketimizin veri akışından çıkarılacaktır.
2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI
HİLALPET olarak, veri sorumlusu sıfatı ile müşteri hizmetleri servislerimiz, yazılı iletişim kanallarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; açık rızanız ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde HİLALPET’ın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle, grup şirketleri veya işbirliği yaptığı şirketlerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.
HİLALPET müşterilerinin hizmetlerimizden faydalanabilmesi, onayınız halinde ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikâyetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin  yürütülmesinde öncülük etmeniz, ticari faaliyetler için yürütülecek analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, HİLALPET ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.
3.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
HİLALPET, kişisel verilerinizi kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla; yurt içinde şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerimiz ya da potansiyel müşterilerimiz ile bayilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iştiraklerimiz, iş bağlantılarımız, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel sunucu ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar,  faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, bayiler tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir. Kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.
4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
Kişisel verileriniz ile ilgili olarak HİLALPET İnşaat Ltd. Şti.’ye başvurarak;
a) HİLALPET’ ın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenmeye,
b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi almaya,
c) HİLALPET ’ın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilmeye,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemeye,
e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemeye,
f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etmeye ve
h) Kişisel verilerinin birer kopyasını almaya hakkınız vardır.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya hilalpet@hs01.kep.tr   kvkk@hilalpet.com.tr    adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

TASARIM
DANIŞMANLIĞI

Ününlerinizin kalitesini yansıtacak tasarımları yaparız.

3D TEKNİK
MODELLEME

Yaptığımız tasarımları sizin için modelleriz.

PET ÜRETİM
PATENT

Modellediğimiz ürünleri hızlı ve hatasız üretiriz.
BAYİMİZ OLUN
Kayıt olmak için hemen formumuzu doldurun veya ayrıntılı bilgi için +90 256 471 54 91 numaralı çağrı merkezimizi arayın.